תנאי השימוש  – כללי 

 1. האתר https://www.zahavi-trading.com בכתובת האינטרנט https://www.zahavi-trading.com מספק לכל גולש ברשת האינטרנט (אשר גולש ברשת האינטרנט באמצעות מחשב ו/או מכשיר סלולרי או דרך כל מדיה אחרת) באופן שוטף ובאופן אקראי (לרבות משתמש מזדמן ומשתמש קבוע), מידע ותכנים על שירותי החברה.
 2. האתר נכתב בלשון זכר/נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 3. עצם הכניסה לאתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 4. מפעיל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד אחר.
 5. הגלישה והשימוש באתר זה הינם אך ורק בכפוף לעמידה בכל התנאים על פי תקנון זה, לרבות שמירה על זכויות הקניין של האתר, הסכמה בעת מילוי טפסים באתר, לקבלת מידע, לקבלת תכנים, לרבות תכנים שיווקים.
 6. הכרה והבנה שצוות האתר עושה את מירב המאמצים שהתכנים, המידע והנתונים בכתבות, יהיו מדויקים ומועילים, אך אין הוא אחראי על מידע חסר, או שגוי.
 7. חשוב להדגיש כי התכנים והמידע בכלל מוצגים למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא.
 8. אין להסתמך ולראות בתכנים ובמידע בבחינת ייעוץ מקצועי מסוג זה, ובטח ובטח שאין לראות בתכנים ובמידע סוג של המלצה לביצוע פעולות (או המלצה לאי ביצוע פעולות) ללא ייעוץ מקצועי ובכלל.
 9. המידע באתר עלול להיות חסר, שגוי, בלתי עדכני או בלתי מותאם לצרכיו המיוחדים של כל אדם, ולכן הקורא/ גולש צריך להיוועץ באיש מקצוע בטרם ייעשה בתכנים ובמידע שימוש. האתר ובעליו לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש במידע, בתכנים, ובכל סוגי האינפורמציה במובן הרחב שנמצאים באתר.
 10. הגלישה באתר מהווה הסכמה מפורשת לתנאים אלו.
 11. האתר עושה שימוש בקבצי “עוגיות” – מדובר בקבצים/ פיקסלים שעוקבים אחרי התנהגות הגלישה באתר, כאשר המטרה שלהם היא לספק מידע אנונימי בדבר התעבורה לאתר וכן כדי לטייב ולהתאים אישית את אופן הצגת הפרסומות באתר ולשימושים פרסומים נוספים.

 

שימוש באתר ושימוש במידע – 

 1. השימוש במידע, במדריכים ובתכנים הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
 2. המשתמש מתחייב, כי המידע, המדריכים והתכנים לא ישמשו אותו למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן וכן מתחייב המשתמש לא לפגוע בעסקי האתר ומפעילו, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע (כל המידע, להלן – המידע, מדריכים, תכנים) מחוץ לאתר, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
 3. השימוש במידע הכולל (להלן – מידע, מדריכים, תכנים) ו/או הסתמכותו עליו, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 4. המשתמש מתחייב, להשתמש באתרי הקבוצה בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה במפעיל האתר, העובדים בו, ו/או בצדדים אחרים.
 5. המשתמש מתחייב, שלא לגרום, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, (במישרין ו/או בעקיפין) לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע  פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
 6. המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר וכן לא יעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר (לרבות קישורים לחומר) הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר הפוגע ברגשות הציבור, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן.
 7. המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר.
 8. האתר רשאי לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, ובמידע נוסף שמסר המשתמש, לצרכים שונים, לרבות: יצירת קשר עם לקוחות וצדדים שלישיים, פרסום, שיווק וקידום מכירות, שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר על ידי האתר ודיוור עבור לקוחות וצדדים שלישיים.
 9. המשתמש מסכים לכך שהאתר יחשוף ו/או יעביר פרטים מזהים אודותיו, כגון -השם הפרטי, פלאפון, מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות, אורך התקשרות. העברת הפרטים בהתאם לשיקול דעתו של המפעיל עשויה להיות במקרה של מיזוג פעילות האתר עם גורם אחר, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי.
 10. האתר מאפשר לגולשים למלא פרטים כדי לקבל פניות בנושאים מסוימים. המשתמשים מודעים לכך שמילוי הטפסים משמעו אישור על כוונתם לקבל מידע, פרטים, ו/או ייעוץ שונים דרך הטלפון. אין האתר, מפעילו, הפועלים בו ונציגיו אחראים על הפניות, כמותם, היקפם, ו/או תוכנם.

 

הגבלת אחריות – 

 1. האתר, מפעילו, נציגיו, והפועלים מטעמו, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה במידע, בתכנים (כל המידע והתכנים לרבות המדריכים), והתקשרויות מול גופים מסחריים שונים כתוצאה משליחת טפסים דרך האתר.
 2. התכנים במובן הרחב – מידע שוטף, תכנים שוטפים, מדריכים, נתונים וכו’, המפורטים באתר אינם מהווים, בשום מובן, יעוץ ו/או המלצה, ו/או מתן חוות דעת. הפועל, בהסתמך על התכנים (במובן הרחב) פועל באחריותו הבלעדית בלבד.
 3. אין לראות בתכנים (במובן הרחב) באתר ייעוץ לרכוש, או למכור או להימנע מפעולה. כל הפועל בהסתמך על התכנים (במובן הרחב) באתר, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שיגרם לו.  יודגש כי אין לראות בתכנים ובמידע באתר תחליף לייעוץ (מסוגים שונים לרבות – ייעוץ רפואי) המתייחס לצרכים ולנתונים של כל אדם.
 4. האתר, מפעילו, נציגיו ועובדיו פועלים במידת האפשר כדי שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים, אולם ייתכן ויחולו טעויות, ליקויים, אי דיוק בתכנים ובמידע, פגמים בהעברה לגולשים, המשתמש פותר את האתר מפעילו, נציגיו הפועלים מטעמו, מכל אחריות וחבות שקשורה בכך.
 5. האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו”ב, כן עשוי לכלול האתר תכנים ומידע של גופים אחרים. המשתמש באתר פותר את האתר, מפעילו, נציגיו ועובדיו, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים אלו, ולמידע זה.
 6. המידע והתכנים באתר עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת. האתר, מפעילו, נציגיו, עובדיו או הפועלים מטעמו לא אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כזה.
 7. אין לראות במידע באתר ובתכניו סוג של המלצה לביצוע או לאי ביצוע פעילויות כלשהן.
 8. הזכויות באתר, במידע ובנתונים, שייכות למפעיל. המפעיל בעל מלוא הזכויות בפעילות האתר, לרבות תמונות, עיצובים, פיתוחים, תכנים, מידע, איורים, וידאו, סימני מסחר, מאגרי נתונים ועוד.
 9. המשתמש מתחייב שלא יפרסם ברבים מידע ונתונים שנלקחו מ- האתר, בכל צורה. המשתמש  מתחייב כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק מידע ותכנים מהאתר. המשתמש לא רשאי להשתמש במידע ובנתונים באתר לצורך יצירת  לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.
 10. המשתמש לא רשאי לעשות שינוי במידע ובנתונים (כגון שכתוב, עריכה, תקצור, תרגום) וחל איסור על הפצתו של המידע והתכנים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.

 

תנאים נוספים – 

 1. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי הפלאפון שיימסרו לאתר, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך יצירת קשר עם המשתמש מאת האתר.
 2. האתר יכול להפסיק את פעילותו באופן זמני או קבוע. למשתמש לא תהיה טענה או עילה בעניין.
 3. תנאי השימוש והתקנון באתר עשויים להשתנות מעת לעת. המשתמש מודע לכך שתנאי השימוש והתקנון מתעדכנים מעת לעת, והוא חייב להתעדכן ולקרוא את התקנון ותנאי שימוש בפרקי זמן סבירים ולפעול על פיהם.
 4. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בנצרת.
 5. מוסכם על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה או דרישה.  הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 6. הגלישה והשימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לתנאי השימוש בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

 

אבטחת מידע ומידע אישי –

 1. במידה ותגיב/י על טופס יצירת קשר באתר, המידע והנתונים אודותיך יישמרו במשך שישה חודשים לכל הפחות.
 2. האתר מאובטח בסטנדרט אבטחת המידע ברשת SSL או HTTPS על מנת להגן על פרטיותכם האישית.
 3. באפשרותך גם לבקש שנמחק כל מידע אישי שאנו מחזיקים לגביך. הדבר אינו כולל נתונים שאנו מחויבים לשמור למטרות מנהליות, משפטיות או ביטחוניות.
 4. ניתן ליצור איתנו קשר לגבי מידע שנאסף, ו/או פרצות אבטחה וכל היוצא מכך בכתובת המייל info@zahavi-trading.com ו/או לחייג 077-8046884
 5. ניתן ליצור קשר עם בעלי האתר למידע נוסף בצור קשר.

 

שירות לקוחות – 

בכל שאלה או בירור לגבי מוצרים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בפלאפון 077-8046884.

ועכשיו אפשר לאחל לכם גלישה נעימה, צוות האתר זהבי סחר בע”מ.

דילוג לתוכן